Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,226

 Nghiên cứu xác định dòng chảy năm thiết kế bằng mô hình RRMOD phục vụ cho việc xây dựng các công trình thủy lợi -thủy điện trên lưu vựcsông Thu Bồn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Thạch
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: T05-15-91 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn