Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,348

[1] Hoạt động khoa học trong 10 năm qua. Năm học 1975-1985. Năm: 1985.
[2] Giáo viên dạy tốt năm học 1988-1989 và 1989-1990. Số: 56/ĐT. Năm: 1990.
[3] Đạt danh hiệu " Giáo viên giỏi" năm học 1995-1996 và 1996-1997. Số: 662/QĐKT. Năm: 1997.
[4] Cán bộ giảng dạy giỏi năm học1995-1996 và 1996-1997. Số: 44/QĐKT. Năm: 1997.
[5] Xuất sắc trong năm học 2001-2002. Số: 1500/QĐKT. Năm: 2002.
[6] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2001-2002. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[7] Xuất sắc trong năm học 2003-2004 . Số: 1757/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[8] Lao động tiên tiến năm học 2004-2005. Số: 50/QĐ-ĐHBK. Năm: 2005.
[9] Xuất sắc trong năm học 2004-2005. Số: 30/2005/KT. Năm: 2005.
[10] Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường (1975-2005). Số: 1571/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[11] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[12] Lao động tiên tiến năm học2005-2006. Số: 313/QĐ-ĐHBK. Năm: 2006.
[13] Lao động tiên tiến năm học 2006-2007. Số: 29/QĐ-ĐHBK. Năm: 2007.
[14] Lao động tiên tiến năm học 2007-2008 . Số: 247/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2008.
[15] Lao động tiên tiến năm học 2008-2009 . Số: 240/QĐ-ĐHBK. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn