Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA ĐỂ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO VI ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ CHUYỂN MẠCH HAI PHA. Tác giả: Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(80). Trang: 48. Năm 2014. (Oct 14 2014 11:11PM)
[2]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha . Tác giả: Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị; Võ Như Thành; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3 (76). Trang: 78-82. Năm 2014.
(Aug 29 2014 4:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Fault diagnosis for the complex manufacturing system. Authors: Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai, Muhammad Kashif Shahzad. SAGE journals, Journal of Risk and Reliability. No: 10.1177/1748006X15623089. Pages: **. Year 2016. (Apr 20 2016 2:10PM)
[2]Article: Dynamic structure identification of Bayesian network for diagnosis of FMS. Authors: Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai, Muhammad Kashif Shahzad. Industrial Electronics Society, IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE, TEXAS, USA. No: 10.1109/IECON.2014.7048487. Pages: 119-125. Year 2014. (Apr 20 2016 2:03PM)
[3]Article: Bayesian network model with dynamic structure identification for real time diagnosis. Authors: Nguyen Dang Trinh, Duong Quoc Bao, Eric Zamai and Muhammad Kashif Shahzad
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, Sep 2014, Barcelona, Spain. No: 8. Year 2014. (Oct 14 2014 11:07PM)
[4]Article: Diagnosis in complex system with multiple failure sources. Authors: Dang Trinh Nguyen , Quoc Bao Duong, Eric Zamaï, Muhammad Kashif Shahzad
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the 10th International Conference on Modeling, Optimization and SIMlation - MOSIM14, Nov 2014, Nancy, France
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ---. Pages: ---. Year 2014.
(Nov 12 2014 7:06PM)
[5]Article: Control of Mobile Robots by RBF-NN-Reinforcement Controller and RBF-NN-PID Controller.. Authors: NGUYEN DANG TRINH, MIZUNO NAOKI.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The Japan Society of Mechanical Engineers – Toyohashi 2011. No: 60. Pages: 164-165. Year 2011. (Apr 28 2014 4:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn