Lê Thị Thu Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 11028 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thu Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/08/1976
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Khoa CNTT - ĐH Khoa Học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: Computer Graphics, Geometric Modeling, Machine Learning, Computer Vision
Ngoại ngữ: Đại học Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học máy tính, ĐH CNTT&TT Việt-Hàn, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: lttnga@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên khoa CNTT, ĐH Quy Nhơn
Giảng viên khoa CNTT, ĐH CNTT&TT Việt-Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Reseach on reconstructing triangular parametric surfaces based on inverse subdivision scheme. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Khôi, Lê Thị Thu Nga. Mã số: Đ2014-02-102. Năm: 2014. (May 28 2020 9:07PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Một số kỹ thuật phân mảnh bề mặt. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Nga. Mã số: T2012.355.26. Năm: 2012. (May 28 2020 9:06PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ngôn ngữ VRML trong thực tại ảo. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Nga. Mã số: T2010. Năm: 2010. (May 28 2020 9:05PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Improve Quality of Reconstructed Triangular B-Spline by Modifying Knot-Vectors. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 11 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’11). Số: 11. Năm 2018. (May 28 2020 9:11PM)
[2]Bài báo: Tái tạo mặt lưới tam giác đều từ tập điểm 3D. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Bùi Tân Vũ, Nguyễn Tấn Khôi. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XX - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@2017). Số: ISBN 978-604-67-1009-7. Trang: pp.319-324. Năm 2017. (May 28 2020 9:16PM)
[3]Bài báo: The Convergence of Reconstructing Surfaces over Triangular Parametric Domain Based on Inverse Subdivision and Geometric Approximation. Tác giả: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’10). Số: ISBN 978-604-913-614-6. Trang: pp.868-877. Năm 2017. (May 28 2020 9:18PM)
[4]Bài báo: Reconstruction of low degree B-spline surfaces with arbitrary topology using inverse subdivision scheme. Tác giả: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. Journal Issue on Information and Communications Technology - Danang University. Số: ISSN 1859-1531, vol3, no1. Trang: pp.82-88. Năm 2017. (May 28 2020 9:19PM)
[5]Bài báo: Modeling Low Degree Parametric Surfaces from Triangular Meshes Based on Local Geometric Fitting Method. Tác giả: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 9 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9). Số: ISBN 978-604-913-472-2. Trang: pp.308-315. Năm 2016. (May 28 2020 9:22PM)
[6]Bài báo: Kết nối liên tục G1 các mặt cong Bézier trong mô hình B-Rep. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII – Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@2014). Số: số 1. Trang: pp.101-105. Năm 2014. (May 28 2020 9:27PM)
[7]Bài báo: Truy vấn mềm dẻo trên dữ liệu XML. Tác giả: Trần Thiên Thành, Lê Thị Thu Nga. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn. Số: ISSN 1859-0357. Năm 2011. (May 28 2020 9:29PM)
[8]Bài báo: Constructing inverse Loop subdivision scheme on triangular mesh. Tác giả: Nguyen Tan Khoi, Le Thi Thu Nga, Nguyen Thanh Thuy. Journal of Science and Technology - University of DaNang. Số: No 4(45). Trang: pp. 33-42. Năm 2011. (May 28 2020 9:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reconstructing B-patch surface from triangular mesh. Authors: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems. No: ISSN 2410-0218, vol 4. Pages: pp1-9. Year 2018. (May 28 2020 9:13PM)
[2]Article: Reconstructing B-patch Surfaces using Inverse Loop Subdivision Scheme. Authors: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. The 4th International Conference on Information System Design and Intelligent Applications. No: ISBN 978-981-10-7511-7, vol 672. Pages: pp 645-654. Springer Singapore. Year 2018. (May 28 2020 9:14PM)
[3]Article: Approximation of triangular B-spline surfaces by local geometric fitting algorithm. Authors: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. No: ISBN 978-1-5090-2098-0. Pages: pp.91-97. Year 2016. (May 28 2020 9:20PM)
[4]Article: Reconstructing low degree triangular parametric surfaces based on inverse Loop subdivision. Authors: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. Proceedings of the International Conference on Nature of Computation and Communication. No: ISBN 978-3-319-15391-9, vol.144. Pages: pp.98-107. Year 2015. (May 28 2020 9:23PM)
[5]Article: Reconstruction of parametric surfaces using inverse Doo-Sabin subdivision scheme. Authors: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. Proceedings of the 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics. No: ISBN 978-1-4799-5049-2. Pages: pp.729-734. Year 2014. (May 28 2020 9:24PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 28 2020 9:32PM)(May 28 2020 9:31PM)
[1]Đồ họa máy tính Chủ biên: Nguyễn Tấn Khôi. Đồng tác giả: Phan Thanh Tao, Lê Thị Thu Nga. Nơi XB: Nhà XB Giáo dục Việt Nam. Năm 2017.
[2]Lập trình hướng đối tượng Chủ biên: Trần Thiên Thành. Đồng tác giả: Lê Thị Thu Nga, Lê Quang Hùng, Phạm Văn Việt, Trần Thị Liên. Nơi XB: Đại Học Quy Nhơn. Năm 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn