Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,909

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Improvement of hydration properties of pectin/alginate films with ZnO nanoparticles. Tác giả: Ngo Thi Minh Phuong. The University of Danang, Journal of Science and Technology. Số: Vol.18, No. 6. Trang: 32-35. Năm 2020. (Jul 8 2020 8:48PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tạo màng pectin - carboxymethyl cellulose có cố định tinh dầu sả. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (132). Trang: 122-126. Năm 2018. (Nov 13 2018 9:43AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu một số tính chất của màng pectin lá sương sâm - chitosan. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120). Trang: 81-85. Năm 2017. (Sep 10 2018 5:14PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu bảo quản chuối bằng màng pectin - chitosan và màng pectin - alginate. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Pornchai Rachtanapun, Đặng Thị Mộng Quyên, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120). Trang: 55-60. Năm 2017. (Sep 10 2018 5:17PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ lá sương sâm và nghiên cứu tạo màng pectin - alginate. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học & Khoa học, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 170-174. Năm 2016. (Nov 14 2016 10:09PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ bưởi và lá sương sâm bằng phương pháp siêu âm và so sánh với phương pháp ngâm chiết. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. Số: ISBN:978-604-95-0038-1. Trang: 100-108. Năm 2016. (Nov 14 2016 10:24PM)
[7]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ bưởi và nghiên cứu tạo màng pectin - chitosan. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Lê Thị Thu Thủy. Tạp chí Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 2A. Trang: 673-680. Năm 2015. (Dec 30 2015 3:59PM)
[8]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ chuối và ứng dụng tạo màng bao bảo quản mận. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: Không nhớ. Năm 2015. (Dec 30 2015 4:12PM)
[9]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ dưa hấu và thăm dò ứng dụng tạo màng bảo quản sapoche. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: Tập 53-số 4B. Trang: 22-30. Năm 2015. (Dec 30 2015 4:03PM)
[10]Bài báo: Immobilizing Lactobacillus plantarum bacteria on sodium alginate and its application in tomato juice fermentation making probiotic products. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 6(79). Trang: 39-43. Năm 2014.
(Jan 30 2015 8:38PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sống sót và đặc tính sinh học của nấm men bánh mì Saccharomyces cerevisiae và Acetobacter xylinum khi bảo quản bằng phương pháp đông khô . Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12. Trang: không rõ. Năm 2014. (Jan 30 2015 8:45PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất cellulose từ vi khuẩn Acetobacter xylinum để cố định vi khuẩn lactic ứng dụng trong lên men sữa chua. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Lê Thị Bốn, Lê Thị Diệu
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 25-31. Năm 2012. (Jan 30 2015 8:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Physical Properties of Carboxymethyl Cellulose from Palm Bunch and Bagasse AgriculturalWastes: Eff ect of Delignification with Hydrogen Peroxide. Authors: Rungsiri Suriyatem; Nichaya Noikang; Tamolwan Kankam; Kittisak Jantanasakulwong; Noppol Leksawasdi; Yuthana Phimolsiripol; Chayatip Insomphun; Phisit Seesuriyachan; Thanongsak Chaiyaso; Pensak Jantrawut; Sarana Rose Somman; Thi Minh Phuong Ngo; Pornchai Rachtanapun. Polymers, (SCIE - Q1). No: 12, 1505; doi:10.3390/polym12071505. Pages: 1-16. Year 2020. (Jul 8 2020 8:58PM)
[2]Article: Characteristics and Antimicrobial Properties of Active Edible Films Based on Pectin and Nanochitosan. Authors: Thi Minh Phuong Ngo, Thanh Hoi Nguyen, Thi Mong Quyen Dang, Thi Xo Tran, Pornchai Ratchtanapun. International Journal of Molecular Science (SCIE - Q1). No: 21(6), 2224. Pages: 1-16. Year 2020. (Apr 1 2020 3:13PM)
[3]Presentations: Improvement of mechanical and permeability properties of pectin/alginate films with zinc oxide nanoparticles. Authors: Thi Minh Phuong Ngo, Thi Xo Tran, Pornchai Ratchtanapun. Workshop in University of Fukui, Japan. Pages: 1-7. Year 2018. (Oct 23 2018 2:29PM)
[4]Article: Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on the Properties of Pectin/Alginate Edible Films. Authors: Thi Minh Phuong Ngo, Thi Mong Quyen Dang, Thi Xo Tran, and Pornchai Rachtanapun. International Journal of Polymer Science (SCIE - Q2). No: Volume 2018. Pages: 9 pages. Year 2018. (Oct 23 2018 9:38AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn