Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,291,499

 Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on the Properties of Pectin/Alginate Edible Films
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Minh Phuong Ngo, Thi Mong Quyen Dang, Thi Xo Tran, and Pornchai Rachtanapun
Nơi đăng: International Journal of Polymer Science (SCIE); Số: Volume 2018;Từ->đến trang: 9 pages;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
his study aimed at developing the functional packaging properties of pectin/alginate films by adding zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs). The ZnO-NPs were added to the pectin/alginate film at the concentrations of 0.5, 2.5, 5, and 25 g/100 g of blended polymer. The effects of the ZnO-NP incorporation on the mechanical properties, hydration properties, oxygen permeability, ultraviolet transmission, transparency, and antimicrobial activity of the films were investigated. The addition of ZnO-NPs from 0 to 5 g/100 g of blended polymer to the pectin/alginate film increased 191.4% of the tensile strength, 169.8% of elongation at break, and antimicrobial properties (against Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Escherichia coli, and Saccharomyces cerevisiae). In contrast, it reduced the solubility from 30.38% to 22.49%, water vapor permeability from 1.01 × 10−14 to 0.414 × 10−14 kg·m/m2·Pa·s, moisture absorption, ultraviolet light transmission, and oxygen permeability from 270.86 × 10−19 to 110.79 × 10−19 kg·m/m2·Pa·s. The effects are the highest when the concentration of the ZnO-NPs in the film was 5 g/100 g of blended polymer. Attenuated total reflectance-Fourier transform infrared analysis indicated that some interactions between the ZnO-NPs and pectin/alginate matrices were formed. These results suggest that pectin/alginate/ZnO-NPs films can be used as active packaging for food preservation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn