Nguyễn Thị Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 102 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/06/1984
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo-Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Thiết kế và nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các hợp chất thơm chứa liên kết X-H (X = N, O, S) bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted)
.
Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Minh Thông, PGS.TS. Phạm Cẩm Nam, ThS. Mai Văn Bảy, ThS. Nguyễn Thị Hoa, ThS. Đinh Quý Hương. Mã số: 104.06-2018.308. Năm: 2021.
(Nov 25 2020 11:19AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Radical Scavenging Activity of Moracins: Theoretical Insights. Authors: Quan V. Vo and Nguyen Thi Hoa. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry), in press, DOI: 10.1039/D0RA06555B. No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020. (Oct 1 2020 4:18PM)
[2]Article: Is Usnic Acid a Promising Radical Scavenger?. Authors: Nguyen Thi Hoa, Mai Van Bay, Adam Mechler, and Quan V. Vo*
. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 5. Pages: 17715–17720. Year 2020.
(Sep 30 2020 3:33PM)
[3]Article: Thermodynamic and kinetic studies of the antiradical activity of 5-hydroxymethylfurfural: computational insights. Authors: Houssem Boulebd, Adam Mechler, Nguyen Thi Hoa and Quan V. Vo
. New Journal of Chemistry (DOI: 10.1039/d0nj01567a). No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020.
(Jun 19 2020 4:09PM)
[4]Article: A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones. Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, d Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler
. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 10. Pages: 20089–20097. Year 2020.
(Jun 19 2020 4:11PM)
[5]Article: Theoretical and Experimental Studies of the Antioxidant and Antinitrosant Activity of Syringic Acid. Authors: Quan V. Vo,* Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Matthew Flavel, Nguyen Thi Hoa,and Adam Mechler
. The Journal of Organic Chemistry (Doi: https://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.0c02258). No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020.
(Nov 25 2020 9:53AM)
[6]Article: Theoretical Study on the Antioxidant Activity of Natural Depsidones
.
Authors: Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Nguyen Khoa Hien,Nguyen Thi Hoa, and Quan V. Vo
. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 5. Pages: 7895-7902. Year 2020.
(Apr 28 2020 8:21AM)
[7]Article: The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights
.
Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Tam, Le Trung Hieu, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler
. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 10. Pages: 14937–14943. Year 2020.
(Apr 28 2020 8:23AM)
[8]Article: Thermodynamic and Kinetic Studies of the Radical Scavenging Behavior of Hydralazine and Dihydralazine: Theoretical Insights. Authors: Houssem Boulebd , Imene Amine Khodja, Mai Van Bay, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler and Quan V. Vo. J. Phys. Chem. B (https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.0c02439). No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020. (Apr 28 2020 8:27AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn