Nguyễn Thị Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,394,607

 
Mục này được 17 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/06/1984
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo-Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Theoretical Study on the Antioxidant Activity of Natural Depsidones
.
Authors: Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Nguyen Khoa Hien,Nguyen Thi Hoa, and Quan V. Vo
. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 5. Pages: 7895-7902. Year 2020.
(Apr 28 2020 8:21AM)
[2]Article: The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights
.
Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Tam, Le Trung Hieu, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler
. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 10. Pages: 14937–14943. Year 2020.
(Apr 28 2020 8:23AM)
[3]Article: Hydralazine (HZ) and dihydralazine (DHZ) are phtalazine derivatives substituted at position 1 (HZ) or 1 and 4 (DHZ) by a hydrazinyl substituent. These compounds are widely used for treatment of hypertension and/or heart failure, acting essentially as vasodilators on the arteries and arterioles. In this study, the antioxidant activity of HZ and DHZ in the gas phase as well as in physiological environments was investigated by thermodynamic and kinetic calculations. It was found that the HOO· radical scavenging activity of these compounds follows the formal hydrogen transfer (FHT) mechanism. The H-abstraction of the N9-H bond plays a deciding role in the HOO· radical scavenging of HZ-1 and DHZ-1, whereas the HOO· radical scavenging activities of HZ-2 and DHZ-2 are defined by the dissociation of N10-H and N11-H bonds, respectively. The rate constants of the HOO· radical scavenging of the HZ and DHZ in the gas phase are in the range of 9.64´106 to 4.52´108 M-1s-1, whereas they are in the range of 2.62´104 to 5.13´107 M-1s-1 and 5.75´104 to 6.66´106 M-1s-1 in the aqueous solution and lipid media, respectively. The HOO· radical scavenging of DHZ-1 and DHZ-2 is thus faster than that of the reference antioxidant compound Trolox in all of the studied environments. Consistently the DHZs are not only vasodilators but also potent antioxidants. Authors: Houssem Boulebd , Imene Amine Khodja, Mai Van Bay, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler and Quan V. Vo. J. Phys. Chem. B (accpeted). No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020. (Apr 28 2020 8:27AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn