Nguyễn Gia Trí
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,492,054

 
Mục này được 16695 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Gia Trí
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Khon Kaen University
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tri@ieee.org
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của phạm vi truyền dẫn đến hiệu năng một số giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng WSN. Tác giả: Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Gia Như, Nguyễn Minh Tuấn. The 1st Conference on Information Systems. Số: 1. Trang: 49–54. Năm 2014. (Aug 31 2018 10:47PM)
[2]Bài báo: Performance evaluation of multipath DYMO protocol with QoS in wireless sensor netwok. Tác giả: Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Minh Nhật, Võ Thanh Tú. in Proceeding of the 16th National IT Selected Problems about IT and Telecommunications Conference. Số: 16. Trang: 1–6. Năm 2013. (Jul 9 2018 11:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Averaged Dependence Estimators for DoS Attack Detection in IoT Networks. Authors: Z. A. Baig, S. Sanguanpong, S. N. Firdous, V. N. Vo, Tri Gia Nguyen, and C. So-In. Future Generation Computer Systems (SCIE/ISI). No: 102. Pages: 198-209. Year 2020. (Jan 16 2020 12:12PM)
[2]Article: Q-Transfer: A Novel Framework for Efficient Deep Transfer Learning in Networking. Authors: T. V. Phan, S. Sultana, Tri Gia Nguyen, and T. Bauschert. in Proc. of International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC). No: 2020. Pages: 1-6. Year 2020. (Jan 16 2020 12:14PM)
[3]Article: SeArch: A Collaborative and Intelligent NIDS Architecture for SDN-based Cloud IoT Networks. Authors: Tri Gia Nguyen, T. V. Phan, B. T. Nguyen, C. So-In, Z. Baig, and S. Sanguanpong. IEEE Access (SCIE/ISI). No: 7. Pages: 107678-107694. Year 2019. (Jan 16 2020 12:16PM)
[4]Article: Q-DATA: Enhanced Traffic Flow Monitoring in Software-Defined Networks applying Q-learning. Authors: T. V. Phan, S. T. Islam, Tri Gia Nguyen, and T. Bauschert. in Proc. of International Conference on Network and Service Management (CNSM). No: 2019. Pages: 1-6. Year 2019. (Jan 16 2020 12:11PM)
[5]Article: Secrecy Performance in the Internet of Things: Optimal Energy Harvesting Time Under Constraints of Sensors and Eavesdroppers. Authors: V. N. Vo, Tri Gia Nguyen, C. So-In, H. Tran, and S. Sanguanpong. Mobile Networks and Applications (SCIE/ISI). No: 2019. Pages: 1-18. Year 2019. (Jan 16 2020 12:09PM)
[6]Article: A priority-based multichannel MAC to support the non-safety applications in SCH interval at RSU in V2I communication. Authors: D. T. Le, Tri Gia Nguyen, O. Simonina, M. Buinevich, and A. Vladyko. Transport and Telecommunication (ESCI). No: vol. 19, no. 4. Pages: 1–10. Year 2018. (Aug 31 2018 11:06PM)
[7]Article: Outage Performance Analysis of Energy Harvesting Wireless Sensor Networks for NOMA Transmissions. Authors: V. N. Vo, Tri Gia Nguyen, C. So-In, and H. Tran. Mobile Networks and Applications (SCIE/ISI). No: 2018. Pages: 1–16. Year 2018. (Aug 31 2018 11:08PM)
[8]Article: An efficient coverage hole-healing algorithm for area-coverage improvements in mobile sensor networks. Authors: C. So-In, Tri Gia Nguyen, and N. G. Nguyen. Peer-to-Peer Networking and Applications (SCIE/ISI). No: 2018. Pages: 1–12. Year 2018. (Aug 31 2018 11:10PM)
[9]Article: Performance Analysis of DF/AF Cooperative MISO Wireless Sensor Networks with NOMA and SWIPT over Nakagami-m Fading. Authors: D. D. Tran, D. B. Ha, V. N. Vo, C. So-In, H. Tran, Tri Gia Nguyen, Z. Baig, and S. Sanguanpong. IEEE Access (SCIE/ISI). No: 2018. Year 2018. (Sep 27 2018 11:48AM)
[10]Article: Distributed Deployment Algorithm for Barrier Coverage in Mobile Sensor Networks. Authors: Tri Gia Nguyen and C. So-In. IEEE Access (SCIE/ISI). No: vol. 6. Pages: 21042–21052. Year 2018. (Jul 9 2018 10:57AM)
[11]Article: An Enhanced Wireless Sensor Network Localization Scheme for Radio Irregularity Models using Hybrid Fuzzy Deep Extreme Learning Machines. Authors: S. Phoemphon, C. So-In, and Tri Gia Nguyen. Wireless Networks (SCIE/ISI). No: vol. 24, no. 3. Pages: 799–819. Year 2018. (Jul 9 2018 11:00AM)
[12]Article: Congestion Control and Prediction Schemes using Fuzzy Logic System with Adaptive Membership Function in Wireless Sensor Networks. Authors: P. Aimtongkham, Tri Gia Nguyen, C. So-In. Wireless Communications and Mobile Computing (SCIE/ISI). No: 2018. Pages: 1-10. Year 2018. (Jul 9 2018 11:03AM)
[13]Article: An Energy-Efficient Point Coverage-Aware Clustering Protocol in Wireless Sensor Networks. Authors: Tri Gia Nguyen and C. So-In. International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing (SCIE/ISI). No: vol. 28, no. 3. Pages: 148–167. Year 2018. (Jul 9 2018 11:04AM)
[14]Article: Secrecy Outage Performance Analysis for Energy Harvesting Sensor Networks with a Jammer Using Relay Selection Strategy. Authors: V. N. Vo, Tri Gia Nguyen, C. So-In, Z. Baig, and S. Sanguanpong. IEEE Access (SCIE/ISI). No: vol. 6. Pages: 23406–23419. Year 2018. (Jul 9 2018 11:05AM)
[15]Article: Barrier Coverage Deployment Algorithms for Mobile Sensor Networks. Authors: Tri Gia Nguyen, C. So-In, and N. Nguyen. Journal of Internet Technology (SCIE/ISI). No: vol. 8, no. 7. Pages: 1689–1699. Year 2017. (Jul 9 2018 11:07AM)
[16]Article: Secrecy Performance Analysis of Energy Harvesting Wireless Sensor Networks with a Friendly Jammer. Authors: V. N. Vo, Tri Gia Nguyen, C. So-In, and D-B. Ha. IEEE Access (SCIE/ISI). No: vol. 5. Pages: 25196–25206. Year 2017. (Jul 9 2018 11:07AM)
[17]Article: Distributed Image Compression Architecture over Wireless Multimedia Sensor Networks. Authors: S. Heng, C. So-In, and Tri Gia Nguyen. Wireless Communications and Mobile Computing (SCIE/ISI). No: 2017. Pages: 1-21. Year 2017. (Jul 9 2018 11:09AM)
[18]Article: A Novel Energy-Efficient Clustering Protocol with Area Coverage Awareness for Wireless Sensor Networks. Authors: Tri Gia Nguyen, C. So-In, N. Nguyen, and S. Phoemphon. Peer to Peer Networking and Application (SCIE/ISI). No: vol. 10, no. 3. Pages: 519–536. Year 2017. (Jul 9 2018 11:10AM)
[19]Article: Performance Analysis of Video Transmission over IEEE 802.11n Wireless Networks. Authors: N. Sangkla, K. Sangkhapat, T. Rattanachai, Tri Gia Nguyen, K. Rujirakul, C. Soomlek, and C. So-In. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (Scopus). No: vol. 9, no. 2-2. Pages: 35–40. Year 2017. (Jul 9 2018 11:11AM)
[20]Article: Radio Irregularity Obstacles-Aware Models for Wireless Sensor Networks. Authors: Tri Gia Nguyen, C. So-In, and N. G. Nguyen. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (Scopus). No: vol. 8, no. 3. Pages: 121–126. Year 2016. (Jul 9 2018 11:12AM)
[21]Article: Maximum Barrier Coverage Deployment Algorithms in Wireless Sensor Networks. Authors: Tri Gia Nguyen, C. So-In, and N. Nguyen. in Proceedings of International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (IEEE). No: 13. Pages: 1–5. Year 2016. (Jul 9 2018 11:15AM)
[22]Article: Two Energy-Efficient Cluster Head Selection Techniques Based on Distance for Wireless Sensor Networks. Authors: Tri Gia Nguyen, C. So-In, and N. G. Nguyen. in Proceedings of International Computer Science and Engineering Conference (IEEE). No: 18. Pages: 33–38. Year 2014. (Jul 9 2018 11:17AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn