Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ collagen và nano vàng để ứng dụng trong y sinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Bá Trung; Lê Thị Hòa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, năm 2014; Số: ISBN: 978-604-80-0797-3;Từ->đến trang: 353-357;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo này trình bày chế tạo vật liệu nanocomposit từ nano vàng (AuNP) và collagen. Sản phẩm collagen chiết tách từ da các tra được xác định bằng quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis và phổ hồng ngoại IR. Sự hình thành AuNP từ HAuCl4 và kích thước của chúng được xác định thông qua đo tín hiệu cộng hưởng plasmon bề mặt của sản phẩm AuNP sau phản ứng và chụp ảnh truyền qua TEM. AuNP sau khi tổng hợp được chức năng hoá với polyethylene glycol (PEG) để tạo cầu nối liên kết với collagen. Kết quả khảo sát hình thái bề mặt của vật liệu AuNP-collagen bằng phương pháp chụp SEM cho thấy collagen trong sản phẩm composit có cấu trúc chặt khít hơn so với collagen ban đầu. Vật liệu AuNP-collagen có thẻ được ứng dụng nhiều trong lĩnh vục nghiên cứu y sinh.
ABSTRACT
This work explores a new nanocomposite material based on AuNPs and collagen. Catfish’s skin extracted collagen used for the fabrication was characterized with absorption UV-VIS spectroscopy and Infrared spectroscopy. The prepared AuNPs was analyzed with measuring the localized surface plasmon resonance characteristic of the gold colloid solution using UV-VIS spectroscopy, and then characterized with TEM. PEG was used to functionalize AuNPs in order to make cross-linking with collagen substrate. SEM measurement indicated that the structure of the fabricated AuNPs-collagen material tighter after collagen being doped with AuNPs. This new combined material may find use for wide variety of biomedical applications, as well as cosmetic industry.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn