Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,641,159

 Tối ưu hóa thiết kế và vận hành trạm xử lý nước thải
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Huấn, Lê Năng Định
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, the University of Danang, Vietnam; Số: ISBN 1859 - 1531. Số 9(106);Từ->đến trang: 24 - 27;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Câu hỏi đặt ra với trạm xử lý nước thải đô thị là cần bao nhiêu bể phản ứng sinh học để hiệu suất xử lý và hiệu quả kinh tế cao nhất Đã có nhiều công trình nghiên cứu bằng thực nghiệm chưa có câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Để giải quyết vấn đề này thì cần mô phỏng quy trình xử lý của trạm xử lý nước thải bằng toán học trên cơ sở đó sử dụng lý thuyết tối ưu để tìm các thông số thiết kế xây dựng và vận hành thích hợp nhất.
Kết quả nghiên cứu cho một trạm trạm xử lý nước thải chỉ ra rằng chỉ cần sử dụng 2 bể (hiếu khí đặt trước và kỵ khí) sẽ cho hiệu quả xử lý và hiệu quả kinh tế cao nhất. Chạy thử với dữ liệu đầu vào của trạm xử lý nước thải Benchmark [3] cho thấy sau khi tối ưu hóa, hiệu quả kinh tế đạt từ 40 đến 50% so với điều kiện vận hành thực tế của trạm.
ABSTRACT
A big question in urban wastewater treatment is that how many bioreactors are enough to provide the desired performance with the best economic efficiency. There have been many studies of the issue but so far no exact answer has been found.To address this issue, it is necessary to simulate the treatment procedure of the WWTP using mathematics with the optimization theory to make the basis for the determination of the most appropriate design and operation parameters.
The research on a WWTP suggests that the use of 2 bioreactors would provide the best performance and economic efficiency. The pilot with the input data of the Benchmark WWTP [5] indicates that after the optimization, the economic efficiency increases 40% in comparison with the actual operation condition of the plant.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn