Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,189

 Về tính ổn định Lyapunop của hệ phương trình vi phân tuyến tính và mở rộng với nhiễu nhỏ.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Thành; Thành viên:  
Số: T2006-03-09 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn