Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,354,401

 Phân loại Topo và tính chất điểm bất động của một số lớp tập trong không gian metric tuyến tính
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Thành; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2008-ĐN03-25 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn