Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,848

 Dự tính áp lực bơm trực tiếp từ các thông số thành phần bê tông
Chủ nhiệm:  Mai Chánh Trung; Thành viên:  Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Văn Vinh
Số: B2017-ĐN02-35 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn