Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,603

  Google documents – Một công cụ mới và hiệu quả để dạy và học ngoại ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Bìnhunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học ĐHNN, Đà Nẵng; Số: 4;Từ->đến trang: 4-8;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn