Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,562

 Chiến lược học tập ngôn ngữ của sinh viên Đại Học Đà Nẵng học tiếng Pháp như là ngoại ngữ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Bình*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(81).2014;Từ->đến trang: 36;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên kết quả khảo sát 429 sinh viên Đại Học Đà Nẵng học tiếng Pháp như là ngoại ngữ, nghiên cứu kết luận sinh viên sử dụng chiến lược học tập ngôn ngữ với tần suất trung bình yếu. Hai nhóm chiến lược được sử dụng nhiều nhất là “Chiến lược tiếp nhận và xử lý thông tin” và “Chiến lược ôn luyện có trọng tâm”. Chiến lược ít được sử dụng nhất là “Chiến lược thực hành ngôn ngữ” và “Chiến lược ghi nhớ”. Ngoài ra, nghiên cứu còn làm rõ tác động của giới tính lên việc sử dụng chiến lược học tập ngôn ngữ. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ giữa năm học và hình thức học với việc sử dụng chiến lược học tập ngôn ngữ. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị đã được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn tiếng Pháp nói riêng và ngoại ngữ nói chung.
ABSTRACT
Based on the survey of 429 Danang University students learning French as a foreign language, the research has concluded that these students used language learning strategies with low-medium frequency. The most used strategies were “Information reception and treatment strategies” and “Focalized reviewing strategies”. The less used strategies were “Language practicing strategies” and “Memory strategies”. Furthermore, the research has pointed out effects of gender on the use of language learning strategy. However, the research has not found out the relationships between years of study and modality of study and the use of language learning strategy. On that basis, some recommendations will be proposed to improve the efficiency of the teaching and learning of French in particular and of foreign languages in general.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn