Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,737,184

 Phương tiện ngôn ngữ thể hiện cảm xúc tích cực trong các tác phẩm văn học của Marc Levy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự; Số: 15 - 9/2018;Từ->đến trang: 76-82;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thực tế giảng dạy tiếng Pháp, đặc biệt là dạy đọc hiểu các trích đoạn văn học và việc học bộ môn văn học Pháp, chúng tôi nhận thấy sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiểu đúng các ngữ đoạn thể hiện cảm xúc của nhân vật. Trong khi đó, ý niệm cảm xúc được thể hiện một cách đa dạng thông qua ngôn ngữ. Đôi khi một động từ chỉ hành động hay một đoạn tả cảnh xung quanh nhân vật cũng có tác dụng mô tả tâm trạng, tình cảm, cảm xúc của nhân vật trong ngữ cảnh cụ thể đó. Đề tài nghiên cứu tập trung tìm hiểu các phương tiện ngôn ngữ thể hiện ý niệm cảm xúc tích cực trong một số tác phẩm văn học tiếng Pháp của Marc Levy dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận trên cơ sở phân tích định tính và định lượng
ABSTRACT
Based on the reality of teaching French at university level, especially teaching students how to read and comprehend French Literature, we have found that most students find it really difficult to properly understand and deeply feel the expression of emotions of characters in literary works. Indeed, emotions are described in a variety of ways through language. In litterature, sometimes, writers just need an action verb or a descriptive paragraph of surrounding scenery to show and illustrate the feelings and emotions of their characters in that specific context. From the perspective of cognitive linguistics, this research particularly carries ont an investigation into the linguistic devices for expression of positive emotions in French edition literary works of Marc Levy by using qualitative and quantitative methods
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn