Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,735,467

 Động cơ và chiến lược học tập tiếng Pháp ngoại ngữ 2 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia; Số: 7-2017;Từ->đến trang: 279-282;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiếng Pháp được giảng dạy như là ngoại ngữ 2 tại các trường THPT lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh) từ 15 năm nay và luôn được duy trì tốt, số lượng người học hiện tại là hơn 6000 học sinh. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu động cơ học tập của học sinh cũng như các chiến lược học tập được áp dụng trong quá trình dạy và học tiếng Pháp ngoại ngữ 2 ở cấp phổ thông trung học. Việc nghiên cứu những khó khăn và thuận lợi trong việc học tiếng Pháp ngoại ngữ 2 đối với các học sinh đã có ngoại ngữ thứ nhất là tiếng Anh, tác động qua lại tích cực hoặc tiêu cực giữa 2 ngoại ngữ để từ đó đề xuất một vài phương pháp học tập hiệu quả cũng là những nội dung lớn được trình bày trong nghiên cứu này. Từ khóa: : động cơ học tập, chiến lược học tập, tiếng Pháp ngoại ngữ 2, người học, phương pháp học tập
ABSTRACT
French is taught as a foreign language 2 at major high schools in Da Nang city (Le Quy Don High School, Hoang Hoa Tham, Phan Chu Trinh) for 15 years and is always well maintained, the number current students are over 6000 students. This study explores the motivation of student learning as well as the learning strategies applied in teaching and learning French 2 at secondary level. Studying the difficulties and advantages of learning French for foreign language 2 for students who have first language in English, the positive or negative interaction between two foreign languages ​​from which to propose Some effective learning methods are also great content presented in this study. Keywords:: learning engine, learning strategy, french language 2, learner, learning method
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn