Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,229,258

 Lý thuyết thực hành vẽ thiết kế trên máy tính
Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành; Đồng tác giả: Trần Lực Sỹ
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nãng; Mã số: 144/QĐ-ĐaN ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn