Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,445

 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Võ Thị Bích Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương; Số: số 4 - Tháng 4/2018;Từ->đến trang: 323-328;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu tác động của các nhân tố đến khả năng sinh lợi NHTM Việt Nam 2012-2016 bằng cách sử dụng dữ liệu bảng, phân tích hồi quy theo 2 phương pháp: mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình tác động cố định (FEM) đã tìm thấy 6 trên 9 biến số đưa vào nghiên cứu có tác động và có ý nghĩa: chi phí tài chính, hiệu quả nhân sự, hiệu quả hoạt động, độ an toàn vốn, đa dạng hóa thu nhập và tốc độ tăng trưởng kinh tế.
ABSTRACT
The article studies the impacts of various factors on the profitability of Vietnamese commercial banks in the period 2012-2016. By using panel data and making regression through two models, random effect model (REM) and fixed effect model (FEM), the study finds 6 significant out of 9 variables studied. These 6 significant variables that have effects on the bank profitability include: financial costs, human resources efficiency, the safety level of equity, the income diversification and the economic growth.
[ 2018\2018m09d027_9_25_33Bai_NCKH_tac_gia_Nguyen_Ngoc_Anh_va_Vo_Bich_Ngoc_4T42018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn