Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,206

  Khảo sát địa danh văn hóa du lịch thuần Việt tại Cù lao Chàm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Xa Doãn Hồng Thủy, Nguyễn Ngọc Chinh

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 2(87)2015;Từ->đến trang: 46-50;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Địa danh của mỗi địa phương được sử dụng và lưu truyền trên địa bàn dân cư hàng trăm năm như là những tấm bia lịch sử bằng ngôn ngữ ghi lại những dấu ấn, biến cố xã hội, văn hóa, chính trị nơi mà nó được đặt tên. Nghiên cứu, bảo tồn địa danh văn hóa du lịch tại xã đảo Tân Hiệp để những địa danh đó trường tồn cùng thời gian và góp phần quảng bá du lịch tại điểm đến Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam là việc làm cần thiết trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Bài báo này khảo sát cấu tạo địa danh văn hóa du lịch thuần Việt tại Cù Lao Chàm, những giá trị phản ánh, … và những địa danh đó đều thu hút sự quan tâm của những khách du lịch yêu mến vùng đất này.
ABSTRACT
Place names s of each local used and handed over residential areas for hundreds of years as the stele language historical record imprint, social events, cultural, political place which it is named. Research and conservation of cultural and tourist sites in Tanhiep Island commune to sites that exist at the time and contribute to promote tourism in destinations Cham, Quangnam is necessary during integration and development stages. This paper investigates the Vietnamese cultural and tourist sites in pure Cu Lao Cham is formed, how they reflect the value of what... have attracted the attention of the tourists who love this land.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn