Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,617

 Nghiên cứu khoa học – công nghệ - thế mạnh của sinh viên Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Thị Như Quỳnh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Khoa học và Phát triển, Sở KHCN Tp Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 184+185/2015;Từ->đến trang: 44-47;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn