Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,715

 Vận dụng phương pháp "Nghiên cứu tình huống" trong giảng dạy học phần "Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam" và "Di tích và thắng cảnh tại Việt Nam"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng; Số: tháng 5.2016;Từ->đến trang: 7-12;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn