Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,615

 Một số điểm khác biệt giữa tiếng Ê-đê và tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh*, Niê H'loanh, Ngo Thi Huong Giang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 12(109).2016;Từ->đến trang: 59;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong ngôn ngữ học, so sánh ngôn ngữ Việt với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số đã được một số nhà ngôn ngữ trong nước và ngoài nước quan tâm và nghiên cứu, trong các ngôn ngữ thiểu số đó có tiếng Êđê. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ngôn ngữ Việt và Êđê cho đến nay vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ và còn nhiều ý kiến chưa đồng nhất. Tiếng Êđê thuộc ngữ hệ Malayo-Polynesien, có quan hệ với nhiều ngôn ngữ Nam Đảo lục địa và cũng như tiếng Việt, tiếng Êđê thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. Mặc dù được xếp vào loại hình ngôn ngữ đơn lập nhưng tiếng Êđê cũng có những nét khu biệt. Để làm rõ vấn đề này, bài báo sẽ tìm hiểu một số điểm khác biệt giữa tiếng Êđê và tiếng Việt trên bình diện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
ABSTRACT
In linguistics, comparing the Vietnamese language with the language of ethnic minorities has been the interest of many language researchers in the country and in the world. However, the study of Vietnamese and Ede languages so far still has relatively new problems and there is not much agreement among researchers.. Ede belongs to Malayo- Polynesien language group, with ties to Austronesian languages and continents. Like Vietnamese, EDE is an isolating type of language. Although classified into the same type, Ede has distinctive features compared with Vietnamese To clarify this issue, the article will explore some of the differences between Ede and the Vietnamese language in terms of phonetics, vocabulary, grammar.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn