Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,480

 Vận dụng phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại “BLENDED LEARNING/CМЕШАННЫЙ МЕТОД” trong giảng dạy tiếng Nga
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc tế “Phương pháp học tập tích hợp và các cách tiếp cận mới trong giảng dạy ngôn ngữ/Workshop on Blended Learning and Innovative Approaches in Language Teaching”; Số: 12;Từ->đến trang: 3-7;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo trình bày “Phương pháp học tập hiện đại” (tích hợp/Blended learning/Смешанный метод) trong việc giảng dạy học phần “Cấu tạo từ/Cловообразование” và giảng dạy giáo trình Русский язык для всех/Tiếng Nga cho mọi người/Ruxki iazyk dlia vxek. Học phần thứ nhất được dạy cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Sư phạm và Du lịch tại khoa Tiếng Nga, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Học phần thứ hai chúng tôi áp dụng cho học viên lớp tiếng Nga tại Ninh Thuận. Những gì tác giả áp dụng phương pháp trên đã và đang mang lại kết quả khả quan: người học hứng thú hơn, lớp học sôi động hơn, sinh viên biết nhiều hơn về phương thức cấu tạo từ trong tiếng Nga hiện đại, gợi mở lòng say mê nghiên cứu tiếng Nga trong sinh viên giai đoạn hiện nay.
ABSTRACT
This article presents the "Modern Learning Method" (Blended Learning/Смешанный метод) in teaching the modules “Word Formation /Cловообразование" and Русский язык для всех “ Russian for everyone “/ Ruxki. iazyk dlia vxek. The first module is taught to third year students of Pedagogy and Tourism at the Russian Faculty, University of Foreign Language Studies, University of Da Nang. The second course is for Russian language learners in Ninh Thuan. The application of the above method has been producing positive results: the learners are more active; the classes are more exciting, the students know more about the word formation in modern Russian, arousing passion for studying Russian in the current period.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn