Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,485

 So sánh câu nghi vấn trong tiếng Việt và tiếng Xơ Đăng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(113).2017;Từ->đến trang: 27;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngôn ngữ là phương tiện giáo tiếp của con người, nó đa dạng và biến hóa vô vàn dựa trên lối nói khác nhau và suy nghĩ của từng người. Cùng một vấn đề nhưng người ta có nhiều cách khác nhau để diễn đạt, truyền tải tới người đọc người nghe gián tiếp hoặc trực tiếp. Trong bài nghiên cứu này chúng tôi xem xét câu nghi vấn trong tiếng Việt và tiếng Xơ đăng, qua đó tìm ra sự giống và khác nhau của câu nghi vấn, trong tiếng Việt và tiếng Xơ Đăng và minh họa bằng cách chỉ ra trong các ví dụ cụ thể, rút ra kết luận về điều kiện sử dụng câu nghi vấn linh hoạt về cấu trúc ngữ pháp và lô gic ngữ nghĩa. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, các học viên cao học, các giảng viên ngành ngữ văn các cơ sở giáo dục đại học, các giáo viên dạy văn, tiếng Việt ở phổ thông các cấp.
ABSTRACT
Language is a method to help people communicate with each other in diverse life and is transformed in countless different ways based on speech and thoughts of each person. People have different ways to express themselves, to convey the same idea to the reader or the listener indirectly or directly. In this paper we consider the question sentences in Vietnamese and Xo Dang languages, thereby finding the similarities and differences of the question in the two languages and illustrate them by specific examples.We also draw out conclusions about the conditions for using flexible questions about grammatical structure and semantic logic. The study results will be a useful reference source for students, graduate students, lecturers of linguistics sector at institutions of higher education, and teachers of Vietnamese literature at all levels.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn