Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,000

 Những nét tương đồng trong kiến trúc Phật giáo các nước đồng văn châu Á
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Quy
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY BẢN NGỮ, NGOẠI NGỮ & KHU VỰC HỌC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP" do 3 trường ĐH Ngoại ngữ đồng tổ chức, ngày 28.7.2017 tại Đà Nẵng; Số: 7.2017;Từ->đến trang: 38-42;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nét tương đồng trong văn hóa các nước đồng văn ở châu Á là vấn đề được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát những nét tương đồng trong văn hóa các nước đồng văn ở châu Á thông qua lĩnh vực tôn giáo – Phật giáo, cụ thể là ảnh hưởng Phật giáo từ Trung Quốc sang các nước Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc trong nghệ thuật (kiến trúc chùa chiền) cũng như những ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống văn hóa chính trị của các nước. Từ đó rút ra những mặt tích cực và hạn chế của hiện tượng đồng văn về Phật giáo mang lại cho các nước, đồng thời đưa ra một số các giải pháp có thể khắc phục phần nào mặt tiêu cực của vấn đề này mang lại.
ABSTRACT
The similarities in the cultures of Asian countries are a matter of much concern to both domestic and foreign researchers. Therefore, in this paper, we investigate the similarities of cultural sphere in Asian countries in terms of religion. The research will focus on the way of spreading Chinese Buddhism to Viet Nam, Japan, Korea and the influence of Chinese Buddhism on these countries in terms of art (architecture of Pagoda) and the political and cultural life as well. There are both benefits and drawbacks of this phenomenon and certainly there also exit some possible solutions to its negative impacts.
[ 2017\2017m08d08_23_44_2907.40._CHINH_-_NGUYEN_NGOC;__QUY_-_N-c_[formatted]_final.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn