Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,233

 Nguồn gốc và ý nghĩa các loại "mắt cửa" trong kiến trúc nhà cổ Hội An
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Vân Anh
Nơi đăng: Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 20; Số: 1;Từ->đến trang: 135-146;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn