Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,542,016

 Những định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ của Đại học Đà Nẵng trong quá trình hội nhập và phát triển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc tế Giáo dục ngoại ngữ- Hội nhập và phát triển ở Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2002
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn