Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,163

 Một vài quan sát phương thức truyền đạt cấu trúc потому что оттого что bằng cấu trúc có liên từ cặp sở dĩ ... vì/là vì trong tiếng Việt
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Nga ngữ học Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
; Số: 14;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn