Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,864

 Некоторые синтаксические признаки союза потому что (В сопоставлении с Вьетнамским)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Нгуен Нгок Тинь
Nơi đăng: Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế «Những vấn đề sử dụng và giảng dạy tiếng Nga ở Đông Nam Á»
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 112-118;Năm: 2005
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn