Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,196

 Khảo sát cấu trúc phức hợp đẳng lập có liên từ и trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Anh, tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; Số: 7(117);Từ->đến trang: 23-27;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo xem xét cấu trúc đẳng lập với liên từ и trong tiếng Nga. Trên cơ sở phân tích quan hệ ngữ nghĩa mà liên từ и biểu đạt, đặc biệt là quan hệ nguyên nhân-kết quả, bài báo đã đưa ra một số yếu tố tương đương của liên từ trên trong tiếng Anh (liên từ and) và trong tiếng Việt (liên từ và, thì, ...). Từ đó tác giả đề xuất một số ý kiến về mặt giáo học pháp trong giảng dạy, nghiên cứu các cấu trúc phức hợp có liên từ и biểu đạt ý nghĩa nhân-quả và các yếu tố tương đồng, dị biệt trong ngôn ngữ Anh và Việt.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This paper studies the coordinate construction with conjunction “и“ in Russian. On the basis of analyzing the semantic relations, especially the cause-effect one expressed by “и“, this paper provides some equivalents of this conjunction in English (“and”) and in Vietnamese (“thì”, “và”). Also, it presents some suggestions dealing with teaching and studying constructions with “и“ expressing cause-effect meanings as well as their similarities and differences in English and Vietnamese.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn