Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,378

 Nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp Bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn