Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,443

 Некоторые синтаксические признаки союза потомучто (В сопоставлении с Вьетнамским)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội; Số: 4(21);Từ->đến trang: 32-40;Năm: 2009
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn