Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,209,021

 Sản phẩm nghiên cứu khoa học được thương mại hóa
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn