Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,542,000

 Một số vấn đề quản lý đề tài KHCN cấp Bộ tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Hội thảo Quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 31-34;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn