Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,250

 Biện pháp chuyên môn nâng cao chất lượng can thiệp sớm trẻ khiếm thị (từ 0 đến 6 tuổi) tại trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu Tp. Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Thị Tuyết Mai
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 43.2011;Từ->đến trang: 128-132;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Can thiệp sớm (CTS) cho trẻ khiếm thị (TKT) là một lĩnh vực mới mà hiện nay các ngành, các giới ở Việt Nam nói chung, ở thành phố Đà Nẵng nói riêng đang quan tâm nghiên cứu, bởi đó là một vấn đề mang tính nhân văn và là trách nhiệm của xã hội đối với trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ khiếm thị ở độ tuổi từ 0 đến 6. Nâng cao chất lượng dạy-học trẻ khiếm thính phải tiến hành đồng bộ và kết hợp hìa hòa nhiều biện pháp quản lý và biện pháp chuyên môn khác nhau. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số biện pháp chuyên môn nhằm nâng cao một cách hữu hiệu chất lượng can thiệp sớm trẻ khiếm thị từ 0 đến 6 tuổi tại Trường phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT

Early intervention for children with visual impairments is a new area which has attracted the attention of related researchers in Vietnam in general and in Danang City in particular, since it is not only a matter of humanity but also a social responsibility for disabled children, especially visually impaired children aged 0 through 6 years. Improving the teaching and learning quality of deaf children should be synchronously and harmoniously conducted by combining management measures with different technical methods. In this paper, some technical measures aimed to improve the quality of an effective early intervention for visually impaired children aged 0 through 6 years in Nguyen Dinh Chieu Special School in Danang City will be discussed .

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn