Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,284

 Thành tựu nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1994-2009
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 8/2009;Từ->đến trang: 17-30;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn