Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,639

 Một vài suy nghĩ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa ở Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 7(56)2012;Từ->đến trang: 91-98;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các di tích lịch sử - văn hóa lưu giữ giá trị văn hóa khảo cổ, giá trị dân tộc học, những sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa thúc đẩy lịch sử đất nước, lịch sử địa phương phát triển; những địa điểm ghi dấu chiến công chống xâm lược, những nơi ghi dấu giá trị lưu niệm về danh nhân lịch sử, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa khoa học, những công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị toàn quốc hoặc khu vực…. Đà Nẵng là một địa phương giàu có về di tích lịch sử - văn hóa của cả nước, là một điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước. Do vậy việc bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa đáp ứng phát triển du lịch là một yêu cầu cấp bách của đảng bộ và nhân dân thành phố.
ABSTRACT
Historical and cultural relics keep the cultural archaelogical, national values, important political events and they get forward country and domestics history. The places point a victories against agreccors, a value of famous man, national heroes, well-known scientist, international or regional architectural works .... Danang is the place that 's rich with many historical, cultural relics and the destination for the domestics and foreigners. Therefore, the preservation and development of historical, cultural relics in Danang to develop tourism is a neccesary demaind of Danang authorities.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn