Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,901

 Nghiên cứu thực trạng nhận thức về môi trường của sinh viên sư phạm vùng duyên hải
Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Chinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 2(63).2013;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sinh viên sư phạm là lực lượng giáo viên tương lai thực hiện giáo dục con người ở mọi lứa tuổi - nguồn lực bảo vệ môi trường hiện tại và trong tương lai. Kết quả khảo sát thực trạng nhận thức về môi trường của sinh viên sư phạm thuộc vùng Nam Trung Bộ & Tây Nguyên cho thấy có 75% sinh viên quan tâm đến môi trường (MT) và bảo vệ môi trường (BVMT), 25% sinh viên không thường xuyên quan tâm hoặc còn phân vân. Mục đích tìm hiểu MT, BVMT của sinh viên các trường ở các vùng sinh thái khác nhau có sự khác nhau: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (ĐHSP, ĐHĐN) có 88,38%, trường CĐSP Kon Tum - 77,79% sinh viên tìm hiểu nhằm phục vụ cho bản thân, hoạt động dạy học và hoạt động cộng đồng. Riêng đại học Phạm Văn Đồng 100% sinh viên tìm hiểu chỉ phục vụ cho hoạt động dạy học. Tỷ lệ sinh viên có nhu cầu bổ sung kiến thức và kỹ năng về MT&BVMT rất cao (Trường ĐH Phạm Văn Đồng: 97,14%. Trường ĐHSP, ĐHĐN: 89% và Trường CĐSP KonTum: 72,54%).
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Pedagogical students as future teachers are responsible for ​​educating people of all ages and they are the human resources who protect the environment now and in future. The survey results of the environmental awareness of the students in the South Central region pedagogical & Central Highlands showed that 75% of students are interested in the environment and environmental protection (EP), 25% of the extensive students are interested or skeptical. The purposes of learning the environment and environmental protection of the students in different ecological regions differ in percentage: 88.38% for Teachers 'University, UD (Teacher-Training University, UD), 77.79% for Kontum Pedagogical Junior College (the students learn about the environment for themselves, for teaching activities and for community activities). Especially, in Pham Van Dong University, 100% of the students learn it only for teaching activities. The percentage of the students that need additional knowledge and skills in the Environment & Environmental Protection is varied. Pham Van Dong University accounts for 97.14%, Teacher-Training University, UD 89% and Kontum Pedagogical Junior College 72.54%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn