Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,878

 Đề thi tiếng Anh của Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng: Khảo sát phương pháp và nội dung giảng dạy trong qui trình biên soạn đề thi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ho Thi Kim Thoa, Nguyen Ngoc Chinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology; Số: 6(67)2013;Từ->đến trang: 165-172;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giới hạn thời gian và nội dung giảng dạy liên quan chặt chẽ với qui trình xây dựng đề thi. Điều này là một trở ngại khi biên soạn đề. Bài báo miêu tả, phân tích nội dung giáo trình "New Cutting Edge-Elementary" dành cho 2 năm đầu của sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ, nhằm mục đích đưa kiến thức được học như thế nào khi xây dựng đề thi. Phương pháp thực hiện bao gồm: (1) câu hỏi khảo sát 1 được đưa ra để khảo sát chương trình dạy trong đề thi của sinh viên CĐCN. (2) câu hỏi khảo sát 2 nhằm khảo sát các kỹ năng ngôn ngữ được đưa vào qui trình làm đề thi. Những kết qủa này là vô cùng cần thiết cho quá trình xây dựng đề thi. Theo tôi, những số liệu này, đánh giá được phương pháp và nội dung giảng dạy nào là được đưa vào đề thi. Chúng ta thực sự không thể lường hết được những rủi ro khi một vài nội dung và kỹ năng thực dậy bị mất đi khi biên soạn đề.
ABSTRACT
The restriction on time and teaching contents is closely related to the procedure in test construction. This may cause some difficulties to the choice of right teaching contents for particular test papers. This study describes and analyses the teaching contents of the New Cutting Edge Elementary for the junior students at the Technology College (TC) to observe how the teaching contents affect the designing of tests and find out some strong and weak points of the teaching contents being used in the procedure of test design. The methods employed in this study include: (1) questionnaire 1 -- investigating into the right teaching contents in the designing of tests with test papers given to the junior students at TC; (2) questionnaire 2 -- investigating the teaching techniques that consist in the procedure of test design. These results are needed to investigate into the teaching contents and teaching techniques included in the test paper. On my part, a majority of the correct responses regarding the teaching contents and techniques realized can not anticipate the difficulties of some missing factors in teaching contents and techniques in terms of designing current test papers.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn