Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,240

 So sánh một vài ẩn dụ ý niệm về cảm xúc con người trong truyện ngắn Việt Nam năm 2009 và truyện ngắn Trung Quốc 2009
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Chế Trần Diệu Ánh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 9(70)2013;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các nhà ngôn ngữ học tri nhận cho ẩn dụ là một biểu hiện tự nhiên của tư duy con người, thể hiện cách con người nhận biết thế giới thông qua những cơ sở kinh nghiệm đầy năng động. Với xu hướng đi sâu vào khai thác con người cá nhân, các ẩn dụ ý niệm về cảm xúc con người xuất hiện rất nhiều trong truyện ngắn hiện đại do nhu cầu phản ánh tận cùng tâm hồn nhân vật. Dựa trên ngữ liệu thu thập từ ba tập Truyện ngắn trẻ 2009Truyện ngắn 2009, Nxb. Văn học ấn hành (2009) và Niên tuyển truyện ngắn Trung Quốc 2009, Hội Tiểu thuyết Trung Quốc chủ biên, Nxb. Hoa Thành (2009), bài báo tiến hành phân tích, so sánh các ẩn dụ ý niệm về cảm xúc con người trong hai ngôn ngữ và đi đến giải thích một vài cơ sở kinh nghiệm khác nhau trong hai bối cảnh ngôn ngữ-văn hóa.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Cognitive linguists consider metaphors a representation of human thinking, of human perception of the world around through lively experiential bases. As a result of authors’ desire to delve deeply into the heart of the character and the trend of fully discovering humans as separate individual, many cognitive metaphors of human emotions appear quite frequently in contemporary short stories. Based on the data collected from three different anthologies ‘2009’s Youth’s Short stories’ (Van Hoc Publishing House), ‘2009’s Short stories’ (Van Hoc Publishing House), and ‘Annual anthology of Chinese short stories 2009’ (introduced by Chinese Novels Association, HuaCheng Publishing House), this article analyzes and compares metaphors of human emotions in two languages (Vietnamese and Chinese) and draw a conclusion about different experiential bases in two distinct cultural-linguistic contexts.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn