Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,804,545

 "Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường đại học Sư phạm, cao đẳng Sư phạm, trung học Sư phạm các tỉnh khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên"
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh, Thư ký, ThS. Nguyễn Thị Đào, tham gia.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2011-GDBVMT-01 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn