Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,629,895

 "Xây dựng mô hình và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển di tích lịch sử văn hoá Quảng Nam – Đà Nẵng để phát triển du lịch"
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: B2010-ĐN01-23 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn