Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,621

 Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam (Sách)
Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh; Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Trường
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Mã số: 372-2019/CXBIPH/03-11/ĐaN ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT

Giáo trình cho học phần “Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam” có 8 chương được giảng dạy bao gồm lý thuyết, thảo luận và đi thực tế trong 45 tiết (3 tín chỉ), gồm: Dẫn nhập: 4 tiết; Đặc điểm và vai trò của hệ thống di tích, danh thắng ở Việt Nam - 6 tiết; Hệ biểu tượng trong hệ thống di tích danh thắng ở Việt Nam - 6 tiết; Một số di tích danh thắng tiêu biểu ở Bắc bộ - 8 tiết; Một số di tích danh thắng tiêu biểu ở Trung bộ - 8 tiết; Một số di tích danh thắng tiêu biểu ở Nam bộ - 4 tiết; Một số di tích danh thắng tiêu biểu của Đà Nẵng - Quảng Nam - 4 tiết; Giải pháp bảo tồn và phát triển di tích danh thắng - 2 tiết và Ôn tập - 3 tiết.

Mỗi chương trong giáo trình, ngoài phần lý thuyết, còn có phần bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học.

Giáo trình này là sự kế thừa Tập bài giảng học phần “Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam” có bổ sung, điều chỉnh và được Hội đồng thẩm định giáo trình của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (Quyết định số 748/QĐ-ĐHNN ngày 17/8/2018) thông qua ngày 15 tháng 9 năm 2018 dùng để giảng dạy sinh cho viên nước ngoài thuộc ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam tại khoa Quốc tế học của Trường.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn