Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,761,927

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]BTDTLSVH-Giới thiệu Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 19 2016 12:05AM)
[2]BTPTDTLSVH Quảng Nam Đà Nẵng (sách) Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. (Jun 5 2016 4:49PM)
[3]CCT-tieu-luan-bai-tap-mau Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 11 2016 11:56PM)
[4]CM-2-2019 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 7 2019 11:37PM)
[5]CSNNH-TV Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 25 2017 10:46PM)
[6]CTT-gioi-thieu Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. (Aug 8 2016 11:54PM)
[7]CTT-tap-bai-giang Tác giả: Nguyễn Đức Hùng. (Aug 8 2016 11:56PM)
[8]DSVHTG-2019 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 11 2019 10:33PM)
[9]Khảo sát cách đặt tên sản phẩm trên website mua sắm trực tuyến http://www.muachung.vn Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh1, Phan Thị Quỳnh Trang2 . (May 20 2016 5:50PM)
[10]LHHNN - tiểu-luận-danh-muc Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 28 2016 9:59PM)
[11]LHHNN-bài-giang Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 1 2016 6:08AM)
[12]LHHNN-giáo-trinh Tác giả: Nonna Xtankevich. (Sep 27 2016 11:39PM)
[13]LHHNN-mẫu-tiểu-luận Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 12 2016 10:47AM)
[14]LSVHCAnew Tác giả: Nguyễn Ngọc chinh. (Aug 19 2017 12:03AM)
[15]Mẫu Giấy kiểm tra dùng cho các học phần Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Sep 28 2017 10:03PM)
[16]Mẫu-tiểu-luận-2018 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 13 2018 1:52PM)
[17]NGHE-5 + 6 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Sep 10 2017 10:44AM)
[18]Nghe-TTTS Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Sep 12 2018 8:41PM)
[19]NGHIÊN-CỨU-KHOA-HỌC Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 29 2016 3:27PM)
[20]NNĐC-19-NN Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 7 2019 11:44PM)
[21]NNHĐC Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 7 2018 9:21AM)
[22]PCHTV-CH-2019 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 17 2019 9:15PM)
[23]PCHTV-mẫu-tiểu-luận-kiểm-tra Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Oct 12 2016 10:50AM)
[24]PPNCKH-NGOAI-NGỮ Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Jan 3 2017 10:53PM)
[25]TG&TNVN Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Dec 25 2016 11:18PM)
[26]TGPĐ Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 11 2017 5:20PM)
[27]Tiểu-luận-bài-bá0 Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh-Học Viên, Sinh viên. (Sep 28 2017 10:19PM)
[28]Từ ghép tiếng Việt nhìn từ triết lý âm dương/Vietnamese compounds viewed from the yin-yang philosophy (Bài báo) Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh1, Mai Thị Xí2. (May 22 2016 6:37AM)
[29]TV-ĐHKTRUC Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Nov 1 2018 8:34PM)
[30]VHPGVN Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. (Aug 20 2018 10:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn