Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,335

[1] Lao động Giỏi. Số: QĐ số 285/TĐ-KT ngày 22/11/2001. Năm: 2001.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 18110 ngày 5/11/2003. Năm: 2003.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 45 ngày 11/11/2004. Năm: 2004.
[4] Giảng viên Giỏi. Số: QĐ số 2060/TĐKT ngày 8/11/2005. Năm: 2005.
[5] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: QĐ số 6928/QD/BGD&DT. Năm: 2005.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 2667/QĐ-TĐKT ngày 14/11/2006. Năm: 2006.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 4914 ngày 7/11/2007. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 4283/QĐ-KT ngày 9/12/2008. Năm: 2008.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 3554 ngày 30/10/2008. Năm: 2008.
[10] Chiến thi đua cấp Bộ năm học 2006-2007. Số: QĐ sô 2010/QD-BGDDT. Năm: 2008.
[11] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2006-2007. Số: QĐ số 2348/QD-BGDDT. Năm: 2008.
[12] Bằng khen Thủ tướng. Số: 1367/QĐ-TTg. Năm: 2009.
[13] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Số: QĐ: 3173/ ngày 26/10/2009. Năm: 2009.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ sô 3137/QĐ-KT ngày 15/10/2009. Năm: 2009.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 5122/QĐ-ĐHĐN ngày 20/10/2010. Năm: 2010.
[16] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 6065/QĐ-ĐHĐN ngày 24/10/2011. Năm: 2011.
[17] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ số 6520/QĐ-ĐHĐN ngày 10/10/2012. Năm: 2012.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ từ NH 2009-2010 đến 2011-2012. Số: 750/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[19] Huân chương Lao động Hạng Ba. Số: QĐ số 959/QĐ-CTN. Năm: 2012.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2014.
[21] Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp 20 năm thành lập ĐH Đà Nẵng. Năm: 2014.
[22] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363, ngày 21.8.2015. Năm: 2015.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN, 17/8/2016. Năm: 2016.
[24] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2017.
[25] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở. Năm: 2017.
[26] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[27] Chiến si thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn