Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát hiệu quả sử dụng Kỹ năng dự đoán đáp án khi làm bài nghe dạng điền vào chỗ trống.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Sỹ Cường, Hạ Ngọc Khánh Châu, Nguyễn Ngọc Nhật Minh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này khảo sát tính hiệu quả của phương pháp dự đoán đáp án khi làm bài nghe điền vào chỗ trống, đồng thời tìm hiểu những khó khăn mà sinh viên (SV) gặp phải trong quá trình dự đoán, qua đó đề xuất một số hoạt động dạy và học nhằm cải thiện kĩ năng này. Dữ liệu thu thập từ nghiên cứu thực nghiệm và bảng câu hỏi khảo sát với sinh viên năm 2 đang theo học tại Khoa Anh trường Đại Học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng được phân tích định lượng và phân loại để trả lời nội dung nghiên cứu. Kết quả cho thấy hầu hết sinh viên nhận thức được chức năng của bước dự đoán trong khi làm bài nghe điền vào chỗ trống, hiệu quả của kĩ năng này, đồng thời nêu ra những hạn chế cần khắc phục.
ABSTRACT
This article attempts to investigate the effectiveness of prediction skill used in gap-filling listening exercises and to identify the difficulties students have faced when implementing this technique. Based on the discussions, a number of activities are recommended for teachers and learners to improve prediction skill that helps to strengthen listening skills. To answer the research problems, the data collected from the pilot study, the questionnaire, and the interview with second-year students of English Department at the University of Foreign Language studies - the University of Danang are analysed quantitatively. The findings prove that many students are aware of how effective prediction skill is when applied to gap-filling listening exercises, and that certain challenges are facing students but can be reduced by practising the suggested activities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn