Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sử dụng kỹ thuật ghi âm để chữa lỗi trong việc giảng dạy kỹ năng Nói cho sinh viên năm thứ 1 khoa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Dương Nguyên Trinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghê, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 44.2011;Từ->đến trang: 260-268;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này nhằm tìm hiểu khả năng ứng dụng Kĩ thuật ghi âm (KTGA) để sửa lỗi trong giảng dạy kĩ năng nói cho sinh viên (SV) năm nhất khoa Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Đà Nẵng. Từ kết quả của nghiên cứu thử nghiệm, tác giả rút ra một số kết luận về tính hiệu quả của kĩ thuật ghi âm và phát hiện các loại lỗi phổ biến trong hoạt động nói của SV năm nhất thu được trong quá trình sửa lỗi. Ngoài ra, ý kiến của sinh viên và giáo viên (GV) tiếng Anh về những vấn đề ứng dụng này cũng được thảo luận góp phần làm rõ kết quả thử nghiệm. Cuối cùng, bài báo đưa ra một số khuyến nghị về hoạt động dạy và học nhằm nâng cao kĩ năng nói của SV năm nhất khoa Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
ABSTRACT
This study attempts to investigate the use of Recording technique (RT) for error correction in teaching speaking skill for first year-students at English Department, College of Foreign Languages, university of Đà Nẵng. From the pilot research, some findings about the effectiveness of using RT to correct errors and typical types of errors made by students in speaking tasks are revealed. In addition, students and teachers’ opinions towards the issues involved in using Recording technique are also identified. Lastly, the study closes with some recommendations to teaching and learning activities to enhance students’ speaking performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn