Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Using recording technique for error correction in teaching pronunciation for first-year student at College of Foreign Languages, University of Danang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Duong Nguyen Trinh, Nguyen Ngoc Nhat Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên; Số: Tập 8, số 08 năm 2011;Từ->đến trang: 139-144;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này khảo sát việc sử dụng kỹ thuật ghi âm (RT) để sửa lỗi trong việc dạy phát âm cho sinh viên năm đầu tiên học tại khoa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Từ các nghiên cứu thử nghiệm, một số kết quả về hiệu quả của việc sử dụng RT để sửa lỗi và các loại lỗi tiêu biểu của phát âm do sinh viên mắc phải trong hoạt động nói được phát hiện. Rõ ràng, RT chứng minh rằng có thể cải thiện tới 80% sai sót trong việc dạy phát âm trong đó có các lỗi thông dụng như: đọc sai, căng thẳng dẫn đến không chính xác, không thể hiện được nối âm trong ngữ lưu. Ngoài ra, ý kiến của sinh viên tham gia thử nghiệm và ​​của tác giả đối với các lợi thế, các giải pháp sử dụng hiệu quả của RT cũng được đề cập. Cuối cùng, bài báo đưa ra một số khuyến nghị trong việc giảng dạy và học tập nhằm nâng cao hiệu quả trong việc phát âm của sinh viên.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
This paper attempts to investigate the use of Recording Technique (RT) for error correction in teaching pronunciation for first year-students at English Department, College of Foreign Languages, University of Danang. From the pilot research, some findings about the effectiveness of using RT to correct errors and typical types of pronunciation errors made by students in speaking tasks are revealed. Clearly, RT proves to be helpful to improve 80% of errors in pronunciation among which there are common ones like mispronunciation, incorrect stress, failure in linked speech. In addition, participants and the author’s opinions towards the advantages, problems as well as solutions to make effective use of RT are also verified. Lastly, the paper puts forward some recommendations to teaching and learning activities to enhance students’ pronunciation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn