Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát tình hình sử dụng từ điển tiếng Anh của sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh, Hồ Thị Minh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng/Journal of Science and Technology; Số: 7(68)2013;Từ->đến trang: 170-177;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong môi trường học ngoại ngữ, nhất là học tiếng Anh hiện nay, việc sử dụng từ điển sao cho hợp lý và hiệu quả là một vấn đề rất đáng được quan tâm. Đặc biệt đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, từ điển tiếng Anh đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ đích. Vì vậy, một cuộc khảo sát được thực hiện nhằm làm rõ tình hình sử dụng từ điển tiếng Anh để hỗ trợ việc học của sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Bài báo đưa ra các số liệu thống kê cụ thể, đáng tin cậy về tình hình sử dụng từ điển tiếng Anh của sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại Ngữ. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan về việc sử dụng từ điển tiếng Anh của các sinh viên nói trên và đề xuất một số ứng dụng trong hoạt động dạy và học.
ABSTRACT
In learning foreign languages, especially learning English, how to use dictionaries efficiently has become one of the most important issues. For students of English major, the use of monolingual dictionaries is considered remarkably significant to the target language acquisition. Therefore, a survey was conducted to clarify how English major students in their second year at the College of Foreign Languages use monolingual dictionaries to support their studying. This article releases specific and reliable statistics with regard to the use of monolingual dictionaries among those students, from which objective judgements and evaluations are made towards the matter, followed by several implications for learning and teaching activities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn